Free Web Hosting
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง >

IMG_0214

1. การจัดตั้ง บชร.1 คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับที่ 39/23 เรื่อง การจัดตั้ง บชร.1 ลง 19 มี..23 โดยเริ่มโครงการดังนี้.-
ขั้นที่ 1 ปี 23 จัดตั้ง บชร.1 (อจย.54-2)
ขั้นที่ 2 ปี 24 จัดตั้ง ร้อย.บก.บชร.1 (อจย.1) และ ศคบ.บชร.1 (อจย.54-4)

2. การจัดตั้ง ศคบ.บชร.1 คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับที่ 79/24
เรื่อง จัดตั้ง ศคบ. ให้ บชร.1 และ บชร.4 ลง 1 มิ..24

3. สถานที่ตั้งหน่วย (ชั่วคราว)
ขั้นต้น จัดตั้งสำนักงาน อยู่บริเวณภายใน กองสรรพาวุธกลางที่ 1 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มิ..25
ขั้นที่ 2 ย้ายไปอยู่รวมกับ บก.บชร.1 (บก.ทภ.1 เดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนราชวินิต) ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 7 เม..26
ขั้นที่ 3 ย้ายไปอยู่ภายในบริเวณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย .ท่าบุญมี .พนัสนิคม .ชลบุรี ( ในปัจจุบันเป็น .เกาะจันทร์ กิ่ง .เกาะจันทร์ .ชลบุรี) พร้อมกับ บก.บชร.1 ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 189/25 ลง 3 ..25 เรื่องการย้ายที่ตั้งปกติถาวรของหน่วย บชร.1 โดยย้ายจริงเมื่อ 1 ..29

4. สถานที่ตั้งหน่วยปกติถาวร (ปัจจุบัน)
เคลื่อนย้าย ศคบ.บชร.1 จาก บ้านเกาะจันทร์ .พนัสนิคม .ชลบุรี เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ 2408 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับ ที่ 55/41 ลง 16 เม..41 เรื่อง เคลื่อนย้าย บก.ส่วนแยก บชร.1,ศคบ.บชร.1 และ พัน.ซบร.21 บชร.1 เข้าที่ตั้งปกติถาวร เมื่อ 16 ..4